مثال : رضا فروزان

مثال : ۰۹۱۷۱۸۹۸۷۴۴

به صورت کامل ( Samsung S20FE 5G 128G Ram8 )